yükleyen

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA WEB SİTESİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Son Güncelleme: 15.08.2022

Değerli Web Sitesi Ziyaretçimiz & Kullanıcımız,

Sizlik İş Proje Geliştirme Ve Entegre Hizmet Çözümleri Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği:

Sizlik İş Proje Geliştirme Ve Entegre Hizmet Çözümleri Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri Sorumlusu

Sizlik İş Proje Geliştirme Ve Entegre Hizmet Çözümleri Anonim Şirketi

Veri Sorumlusunun Adresi

Eski Büyükdere Caddesi Huzur Mahallesi Levent Plaza No:67, Kat:5 34396 4.Levent/İstanbul

İletişim Kanalı

[email protected]

 

İşlenen Kişisel Verileriniz :

6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun Veri Sorumlusuna yüklediği “aydınlatma yükümlülüğü” kapsamında hazırlanan işbu Aydınlatma Metni, www.jobtogo.co adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. Bu kapsamda Aydınlatma Metni’ne konu Veri Konusu Kişi Grubunu;

 • Web Sitesi Ziyaretçileri ile

Jobtogo Platformuna üye olmaksızın Web Sitesi içerisinde yer alan bilgilendirmeleri ve gelişmeleri takip eden kişiler “Ziyaretçi” olarak tanımlanmaktadır.

 • Web Sitesi Kullanıcıları oluşturmaktadır.

 Jobtogo Platformunda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Şartları Politikası’nı kabul ederek Platforma Web Sitesi üzerinden üye olan ve Freelancer veyahut İşveren sıfatıyla profil oluşturan kişiler “Kullanıcı” olarak tanımlanmaktadır.

Web Sitesi Ziyaretçilerimizin ve Kullanıcılarımızın aşağıda belirtilen kişisel verilerini Veri Sorumlusu sıfatıyla kayıt altına almakta ve kullanmaktayız:

Ziyaretçi

İletişim Bilgileri: Adres

İşlem Güvenliği: IP Adresi, Log Kayıtları, Çerez Kayıtları

 

Freelancer

Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad

İletişim Bilgileri: Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi

Mesleki Deneyim Bilgileri: Öğrenim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgileri, İş/Staj Tecrübesi Bilgileri, Ödül ve Sertifika Bilgisi, Teknolojik Yetkinliklere Yönelik Bilgiler

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf ve Video

İşlem Güvenliği: IP Adresi Bilgisi, Log Kayıtları, Şifre ve Parola Bilgileri, Çerez Kayıtları

Diğer: İlgi duyduğu alanlar ve portfolyo/proje örnekleri

 

İşveren

Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad

İletişim Bilgileri: Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi

Mesleki Deneyim Bilgileri: Faaliyet Gösterilen Sektör, Firma Bilgisi, Bölümü ve Unvanı

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf

İşlem Güvenliği: IP Adresi Bilgisi, Log Kayıtları, Şifre ve Parola Bilgileri, Çerez Kayıtları

  

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Web Sitesini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verileri;

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi GüvenliğiSüreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • FinansVe Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması“ hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerinizin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte;

 • Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, Web Sitesi Ziyaretçilerimizin ve Kullanıcılarımızın kişisel verileri, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın; ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) kullanılmaktadır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Bu kapsamda Jobtogo Platformu’na üye olan Freelancer ve/veya İşveren Kullanıcılarımızın kişisel verileri, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızaları alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.
 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması amaçlarıyla Jobtogo Platformu’na üye olan Freelancer Kullanıcılarımızın kişisel verileri Jobtogo Platformu’na üye yurt dışında yerleşik İşveren Kullanıcılarımıza “açık rızaları alınarak” aktarılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bu kapsamda İlgili Kişi tarafından;

 • E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi,
 • jobtogo.co adresi içerisinde “Hemen Katıl” sekmesi altında bulunan kayıt formunun doldurularak tarafımıza bilgilerin iletilmesi,
 • Jobtogo Platformu’na üye olan Kullanıcı (“Freelancer” ve/veya “İşveren”) tarafından bilgilerin sisteme girilmesi suretiyle kişisel verilerinizi toplamaktayız.

İlgili Kişinin Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları:

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınız saklı olup; söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

 • Eski Büyükdere Caddesi Huzur Mahallesi Levent Plaza No:67, Kat:5 34396 4.Levent/İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, [email protected] şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Sizlik İş Proje Geliştirme Ve Entegre Hizmet Çözümleri Anonim Şirketi’ne bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, herhangi bir güncelleme yapmadığınız takdirde, Şirketimize bilgilerinizi ilettiğiniz tarihten itibaren 2 yıl boyunca sistemlerimizde saklanacaktır.

Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.